Bike @ 近畿スポーツランド (Japan) 12 9月 2021 by   近畿スポーツランド
長さ ベストラップ ベストスピード 競争相手ごと
0.7333 km 6 (00:53.580) 49.27 km/h 久保田・有我・鵜川・井上・西堀
Pos
 
 
競争相手
差異
ラップ
ベストタイム
ベストラップ
ベストスピード
1
10
久保田・有我・鵜川・井上・西堀
0.000
16
53.580
6
49.27 km/h
2
3
藤本
0.236
3
53.816
2
49.054 km/h
3
6
尾崎・鳴海・市川・白倉・山本
0.979
13
54.559
1
48.386 km/h
4
11
西川・加地・服部・岡・井上
2.016
14
55.596
4
47.483 km/h
5
4
米澤・吉本・金坂・濱口・原田
2.557
14
56.137
10
47.026 km/h
6
46
芝田・清水
3.572
15
57.152
13
46.191 km/h
7
2
山本・千田・藤野・川口・小坂
3.870
15
57.450
2
45.951 km/h
8
14
川田・川田・有田・吉田・北川
4.031
13
57.611
3
45.822 km/h
9
45
西村・武田・脇島・江口・中村
5.966
11
59.546
11
44.333 km/h
10
44
柴田・塚川・楠本・楠本・芦田
6.121
11
59.701
1
44.218 km/h
11
13
黒川・黒川・荻本
6.134
13
59.714
13
44.209 km/h
12
42
冨田・山岸・山岸・渥美・松本
6.633
14
1:00.213
6
43.842 km/h
13
1
山田・山本・深見・中村・中嶋
7.243
11
1:00.823
1
43.403 km/h
14
9
堀井・武輪・仲本・緒方・山本
7.253
12
1:00.833
1
43.396 km/h
15
5
三輪・井形・加藤・田野上・鎌田
7.948
12
1:01.528
1
42.905 km/h
16
12
和田・和田・大寺・伊藤・佐藤
10.322
11
1:03.902
5
41.311 km/h
17
8
加賀美・假屋・勝間・宮本・稲津
10.340
12
1:03.920
4
41.3 km/h
18
41
加藤・志摩・今野・後藤・加藤
10.916
12
1:04.496
10
40.931 km/h
19
7
菊井・和田・小河原・服岡・前山・穐本
10.977
13
1:04.557
10
40.892 km/h
20
48
横山・平間・横林
12.364
14
1:05.944
11
40.032 km/h
21
47
小島・上西・藤野
14.365
6
1:07.945
4
38.853 km/h
22
43
藤井・焼山・藤井・井谷・西田・佐々木
15.117
10
1:08.697
1
38.428 km/h

GROM

Pos
 
 
競争相手
差異
ラップ
ベストタイム
ベストラップ
ベストスピード
2
3
0.236
3
53.816
2
49.054 km/h
3
6
0.979
13
54.559
1
48.386 km/h
4
11
2.016
14
55.596
4
47.483 km/h
5
4
2.557
14
56.137
10
47.026 km/h
6
2
3.870
15
57.450
2
45.951 km/h
7
14
4.031
13
57.611
3
45.822 km/h
8
13
6.134
13
59.714
13
44.209 km/h
9
1
7.243
11
1:00.823
1
43.403 km/h
10
9
7.253
12
1:00.833
1
43.396 km/h
11
5
7.948
12
1:01.528
1
42.905 km/h
12
12
10.322
11
1:03.902
5
41.311 km/h
13
8
10.340
12
1:03.920
4
41.3 km/h
14
7
10.977
13
1:04.557
10
40.892 km/h

APE

Pos
 
 
競争相手
差異
ラップ
ベストタイム
ベストラップ
ベストスピード
1
46
15
57.152
13
46.191 km/h
2
45
2.394
11
59.546
11
44.333 km/h
3
44
2.549
11
59.701
1
44.218 km/h
4
42
3.061
14
1:00.213
6
43.842 km/h
5
41
7.344
12
1:04.496
10
40.931 km/h
6
48
8.792
14
1:05.944
11
40.032 km/h
7
47
10.793
6
1:07.945
4
38.853 km/h
8
43
11.545
10
1:08.697
1
38.428 km/h