Bike @ 近畿スポーツランド (Japan) 27 2月 2021 by   近畿スポーツランド
長さ ベストラップ ベストスピード 競争相手ごと
0.7333 km 3 (00:48.545) 54.38 km/h 上杉 成美

B

Pos
 
 
競争相手
合計時間
差異
ラップ
ベストタイム
ベストラップ
ベストスピード
1
91
5:48.608
7
48.645
4
54.268 km/h
2
92
5:49.385
0.777
7
48.545
3
54.38 km/h
3
95
5:53.123
4.515
7
48.922
3
53.961 km/h
4
89
6:07.822
19.214
7
50.775
3
51.992 km/h