Karting @ モーターランドSUZUKA (Japan) 10 3月 2019 by   モーターランドSUZUKA
長さ ベストラップ ベストスピード 競争相手ごと
1.0 km 22 (00:58.359) 61.687 km/h Team TECN & MORT

MY KART

Pos
 
 
競争相手
合計時間
差異
ラップ
ベストタイム
ベストラップ
ベストスピード
1
21
2:30:59.697
135
59.899
49
60.101 km/h
2
30
2:31:16.612
4 ラップ
131
59.555
48
60.448 km/h
3
27
2:31:46.399
15 ラップ
120
58.359
22
61.687 km/h

MLS

Pos
 
 
競争相手
合計時間
差異
ラップ
ベストタイム
ベストラップ
ベストスピード
1
3
2:31:02.167
135
1:00.194
10
59.807 km/h
2
7
2:31:03.333
1.166
135
1:00.420
69
59.583 km/h
3
9
2:31:17.042
1 ラップ
134
1:00.132
69
59.868 km/h
4
12
2:31:49.121
6 ラップ
129
1:01.747
72
58.302 km/h
5
4
2:31:52.807
8 ラップ
127
1:00.356
72
59.646 km/h
6
6
2:31:22.154
26 ラップ
109
1:04.951
59
55.426 km/h
DNF
14
2:30:03.648
133
59.591
42
60.412 km/h